Regulamin


Regulamin stowarzyszenia ,,Targówek w spódnicy”

 

Stowarzyszenie nosi nazwę „Targówek w spódnicy”, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

Teren i siedziba.

1) Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Polski.

2) Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Warszawa

Przedstawicielem Stowarzyszenia

Przedstawicielem Stowarzyszenia  jest……

Przedstawiciel reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz.

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Zasady działania.

1) Stowarzyszenie jest organizacją non-profit.

2) Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej jej członków.

3) Stowarzyszenie uzyskuje środki na swoją działalność wyłącznie ze składek członkowskich.

 

Cel Stowarzyszenia

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz kobiet na Targówku.

Stowarzyszenie realizuje swój cel poprzez:

1) Organizowanie i udział w spotkaniach, prelekcjach, wystawach, koncertach, szkoleniach, warsztatach, zjazdach tematycznych, konferencjach,  oraz innych wydarzeniach o charakterze profilaktycznym, edukacyjnym, kulturalnym,

2)  Aktywizacja kobiet w życiu publicznym i zawodowym,

3) Promocja działań aktywnych kobiet,

4) Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i wyrównanie szans poprzez zwiększenie zdolności do zatrudnienia,

5) Współpracę z innymi  podmiotami,

6) Organizacja i promocja wolontariatu,

7) Prowadzenie działań na rzecz integrowania lokalnej społeczności i podejmowanie działań na rzecz mieszkańców.

8) Prowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami.

9) Uczenie kobiet asertywności, kreatywności, osiągania celów i motywacji, godzenia życia zawodowego i rodzinnego, przywództwa, zarządzania czasem i finansami, poruszania się po rynku pracy i dbania o swoje potrzeby